Praktische zaken

Lesrooster en vakanties

Iedere leerling ontvangt altijd een up-to-date rooster van de tijden, vakken, docenten en lokalen. Wijzigingen geven wij door via Magister en deze website.

> Bekijk de lestijden
> Bekijk de vakanties

Ziekte, verzuim en te laat komen

Om de afmeldingen bij ziekte en ander verzuim goed te stroomlijnen, hebben we een aantal regels opgesteld. Onze school heeft twee verzuimmedewerkers in dienst, die nauw contact hebben met de leerplichtambtenaar en schoolarts. We geven graag informatie over de regels rondom ziek- en afmeldingen, contactpersonen en hoog verzuim.
> Meer over ziekte en verzuim
> Meer over te laat komen

Bijzonder verlof

In enkele gevallen is het mogelijk voor ouders om bijzonder verlof aan te vragen voor hun kind. De coördinator behandelt deze schriftelijke aanvragen. Extra vakantiedagen, buiten de reguliere vakanties, mogen we i.v.m. de leerplichtwet in principe niet toewijzen. We geven graag informatie over de regels rondom bijzonder verlof, contactpersonen en de aanvraagroute.
> Meer over bijzonder verlof

Schoolboeken

Onze school stelt aan het begin van het jaar voor alle leerlingen de leer- en werkboeken kosteloos beschikbaar. We gaan er vanuit dat uw kind zuinig omgaat met de geleende spullen. Mochten de boeken toch beschadigd en onbruikbaar zijn na gebruik, dan moeten wij hiervoor helaas kosten in rekening brengen.

Device (laptop of tablet)

De aanschaf van een “device” (laptop of tablet) is soms een lastige keuze om te maken. Voor school zijn gelukkig bijna alle apparaten geschikt. Wij raden een Chromebook als enige af, omdat deze niet werkt met onze toetsprogramma’s en omdat de office applicaties hier niet op werken. Mocht u meer advies willen, dan kunt u hieronder een uitgebreid advies inzien.
> Advies device aanschaffen 

Ouderbijdrage

Voor een aantal activiteiten en voorzieningen ontvangen wij geen subsidie vanuit het Ministerie van OCW. Deze activiteiten en voorzieningen vallen buiten het reguliere lesprogramma, maar vinden wij wel belangrijk voor onze leerlingen. Wij vragen daarom aan u als ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. We stellen de hoogte hiervan jaarlijks vast en innen de bijdrage via het schoolloket.
> Meer over de ouderbijdrage

Werken met Magister

Binnen onze school werken wij met de online tool Magister. Hiervoor ontvangen zowel ouders als leerlingen inloggegevens. Na het inloggen kunt u de cijfers uw kind volgen, maar ook wijzigingen in het rooster en bijvoorbeeld een melding voor het te laat komen zijn hier te zien. De tool is gebruiksvriendelijk voor ouders en leerlingen. We geven graag informatie over het werken met Magister.

GA DIRECT NAAR MAGISTER

Ouderplatform

De mening en feedback van ouders is belangrijk voor ons als school. Daarom hebben wij het ouderplatform in het leven geroepen. Dit platform bestaat uit acht ouders, die de ouders binnen school vertegenwoordigen.
> Meer over het ouderplatform