Over Lyceum Elst

Klachten

Gelukkig kunnen we eventuele klachten over de gang van zaken in de school meestal in goed overleg oplossen. Wij vragen ouders en leerlingen dan ook om op- en aanmerkingen of klachten rechtstreeks aan de mentor of aan de schoolleiding kenbaar te maken.

Over Lyceum Elst

Klachten

Gelukkig kunnen we eventuele klachten over de gang van zaken in de school meestal in goed overleg oplossen. Wij vragen ouders en leerlingen dan ook om op- en aanmerkingen of klachten rechtstreeks aan de mentor of aan de schoolleiding kenbaar te maken.

U bent niet tevreden over de afhandeling van uw klacht: wat nu?

Wanneer de afhandeling door de school niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Het bestuur van Quadraam is wettelijk verplicht te beschikken over een klachtenregeling. Op elke school van Quadraam ligt hiervan een exemplaar ter inzage bij de administratie. Deze regeling is alleen van toepassing, wanneer u met uw klacht niet elders terecht kan. De wet verplicht het bestuur eveneens om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen. Het bestuur van Quadraam heeft zich aangesloten bij de landelijke Klachten Commissie Onderwijs (LKC). Als de mogelijkheden om binnen de school tot een bevredigende oplossing te komen zijn uitgeput kunt u zich wenden tot het LKC.

 

Neem contact op

 

Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot een van de volgende routes:

Route 1: Interne klachtbehandeling
(op niveau van school of bestuur)

Als de LKC denkt dat een klacht snel op school(bestuurs)niveau kan worden opgelost, wordt – na overleg met de klager en het schoolbestuur –de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur. Als de betrokkenen dat al hebben geprobeerd of geen heil zien in interne klachtbehandeling, dan kan worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure.

Route 2: Mediation

Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan wordt in het telefoongesprek met de secretaris-mediator de mogelijkheden van mediation en de formele procedure verkend. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden (zie voor meer informatie: mediation bij de LKC)

Route 3: Formele procedure

Als besloten wordt de klacht via de formele procedure af te handelen dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.

Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT
telefoon 030 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Mediation voor officiële klacht

Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen.

U kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of e-mail mediation@onderwijsgeschillen.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwens-contactpersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• psychisch en fysiek geweld;
• discriminatie en radicalisering.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de VI. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur(VI) ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen

Vertrouwensinspecteurs

De externe vertrouwenspersoon van Quadraam is Nicoline Broekhuis zij is bereikbaar via n.broekhuis@outlook.com