Ziekte en verzuim

Het kan natuurlijk gebeuren dat een leerling ziek is of door andere omstandigheden niet op school kan komen.

Kan uw kind niet op school komen vandaag? U kunt ons hiervoor bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur op telefoonnummer 0481-362920.

We geven u graag meer informatie over de regelgeving en procedures rondom ziekte en verzuim.

Ziekmelding voor schooltijd

Is het voor schooltijd duidelijk dat uw kind niet aanwezig kan zijn? Dan werkt afmelding als volgt:

  • U meldt de afwezigheid van uw kind op de eerste ziektedag telefonisch aan school. Is uw kind na het weekend nog ziek? Dan is een nieuwe ziekmelding op maandagochtend wenselijk.
  • U vult na het herstel het absentieformulier in en ondertekent dit. Uw kind levert dit direct na herstel in bij de (brievenbus) balie op school.
  • De verzuimmedewerker registreert de ziekmelding in Magister en vult op de eerste ziektedag bij het eerste lesuur de code zk (ziek) in. De overige lesuren krijgen de code MP (meldpunt), na ontvangst van het absentieformulier zetten we dit om naar zk.

Ziekmelding tijdens een schooldag

Voelt uw kind zich ziek tijdens een schooldag? Dan werkt afmelding als volgt:

  • Uw kind meldt zich op school af bij de verzuimmedewerker.
  • De verzuimmedewerker neemt contact met u als ouder op om te bespreken of uw kind naar huis mag komen.
  • U vult na het herstel het absentieformulier in en ondertekent dit. Uw kind levert dit in bij de (brievenbus) balie op school.
  • De verzuimmedewerker registreert de ziekmelding in Magister en vult tijdens het lesuur dat uw kind naar huis gaat de code xZ (ziek naar huis) in. Eventuele volgende ziektedagen krijgen de code MP (meldpunt), na inlevering van het absentieformulier zetten we dit om naar zk.

Afmelding vanwege een afspraak onder schooltijd

Kan uw kind een of meerdere uren niet aanwezig zijn, vanwege een wettige reden (bijvoorbeeld bezoek aan tandarts, huisarts of specialist)? Dan werkt afmelding als volgt:

  • U vult een absentieformulier in en ondertekent deze. Uw kind dient het formulier drie dagen van tevoren in te leveren in de daarvoor bestemde brievenbus aan de balie.
  • Is het een last-minute afspraak? We vragen u dan ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen op het nummer 0481-362920.
  • Het achteraf melden van absentie kan aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim. In bijzondere gevallen beslist de conrector en/of de rector.

Uw kind is vaak of lang afwezig, wat nu?

De verzuimmedewerkers van onze school werken nauw samen met de leerplichtambtenaar van onze regio en de schoolarts. Is uw kind vaak of langdurig ziek? Of is uw kind vaak kort afwezig? Dan meldt de mentor de leerling aan bij de schoolarts. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim en/of 9x te laat komen, wordt de leerling aangemeld door de verzuimmedewerker bij het preventief verzuimspreekuur met de leerplichtambtenaar. Heeft de leerling uiteindelijk 16 uur ongeoorloofd verzuimd in 4 weken en/of is de leerling 12x te laat (tl/tg) op school gekomen? Dan volgt er een officiële melding bij de leerplichtambtenaar.

Heeft u vragen over ziekte en verzuim?

Dan kunt u contact opnemen met onze verzuimmedewerkers: mevrouw M. van Bussel en mevrouw E. Nolle-Mientjes. Zij zijn zowel per e-mail (absentie@lyceumelst.nl) als telefonisch (0481-362920) bereikbaar.

Contactgegevens leerplichtambtenaar Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL) : info@rblmidden-gelre.nl