Zoeken

Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage
De school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school ontvangt van het Ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de leerlingen belangrijk vinden.

Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage verhoogt het budget van de school, waardoor activiteiten en voorzieningen mogelijk worden die anders achterwege moeten blijven.

De hoogte van die vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad van de school. Lyceum Elst heeft een raming gemaakt van de kosten voor de leerjaren 1 t/m 4 en voor de leerjaren 5 en 6 en heeft op grond daarvan een gemiddeld bedrag vastgesteld. Daarin zijn o.a. de huur van een kluisje, gebruiksvergoeding diverse materialen, het gymshirt in de brugklas, excursies, schoolreisje en overige leerlingactiviteiten opgenomen.

De vrijwillige ouderbijdrage is door de oudergeleding van de MR goedgekeurd tijdens de MR vergadering van 21 juni 2016.

De ouderbijdrage is vrijwillig
Dat betekent dat als ouders niet bereid zijn deze bijdrage te voldoen, de school dit niet kan verplichten. Daartegenover staat dat de leerling dan niet zal kunnen meedoen met activiteiten die vanuit de ouderbijdrage worden bekostigd. Als ouders als gevolg van hun financiële situatie niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen is dat een andere situatie. Er zijn in deze situatie diverse mogelijkheden.
• Sommige gezinnen komen in aanmerking voor de zogeheten Gelrepas (gemeente Arnhem, Overbetuwe en diverse andere). De gemeente vergoedt in dat geval een deel van de ouderbijdrage rechtstreeks aan de school (voor meer informatie: de website van de gemeente waar u woont)
• In zowel de gemeente Arnhem, Overbetuwe als Nijmegen is een afdeling van de ‘Stichting Leergeld’ actief. Deze stichting kan soms bijdragen in een deel van de kosten die gemaakt moeten worden om kinderen naar school te laten gaan. (voor meer informatie: www.leergeld.nl)
• Als de verschillende middelen zijn uitgeput, neemt u contact op met de administratie van de school.

Download hier de ouderbijdrage voor de onderbouw
Download hier de ouderbijdrage voor de bovenbouw


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl