Zoeken

Intern ondersteuningsteam en extern zorg adviesteam

Intern Ondersteuningsteam
Bij ons is een intern Ondersteuningsteam (i-OT) actief. In het i-OT worden na aanmelding door de mentor leerlingen besproken die hinder ervaren op sociaal-emotioneel en/of op cognitief gebied. Het team komt wekelijks bij elkaar en bestaat uit de volgende functionarissen: een orthopedagoog, de leerling-coördinator en de mentor. De ondersteuningscoördinator is voorzitter.

Voor het bespreken van een leerling in het i-OT is toestemming van de ouders of verzorgers nodig, of van de leerling zelf indien deze 16 jaar of ouder is.

Extern Zorgadviesteam
Tevens is er een extern ZorgAdviesTeam (e-ZAT). Leerlingen worden door de mentor aangemeld. Dit team, waarbij externe jeugdhulpverleners betrokken zijn bespreekt en adviseert over leerlingen met sociaal-emotionele en/of cognitieve leerbelemmeringen. Het e-ZAT komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit medewerkers vanuit het schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, de leerplichtambtenaren, de wijkagent, een orthopedagoog, schoolarts, mentor, leerling-coördinator en de afdelingsleiders. De ondersteuningscoördinator zit het e-ZAT voor. Het e-ZAT overleg stelt vast of de school zelf voldoende mogelijkheden heeft om de leerbelemmeringen weg te nemen en verwijst indien nodig naar, of zoekt samenwerking met externe hulpverlening.

Voor het bespreken van een leerling in het e-ZAT is schriftelijke toestemming van de ouders nodig, of van de leerling zelf indien deze 16 jaar of ouder is.


Blijf altijd op de hoogte!

Lyceum Elst | Auditorium 3 6661TZ Elst | 0481-362920 | info@lyceumelst.nl